Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda PK nebo pověřený člen PK.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž PK ORP Kravaře.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise orgán Povodňového plánu obce Štěpánkovice. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • PK vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů na Bílé Vodě a Albertovecké příkopě:

Hlásné profily na vodních tocích pro Štěpánkovice nejsou instalovány.

 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola Bílé Vody a Albertovecké příkopy hlídkou 1 x denně, a  telefonicky s PK Kravaře
 • při dosažení I. SPA - kontrola situace na Bílé Vodě a Albertovecké příkopě hlídkou 2 x denně, včetně telefonického spojení s PK města Kravaře
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola situace na Bílé Vodě a Albertovecké příkopě hlídkou 3 x denně, včetně telefonického spojení s PK města Kravaře
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise obce Štěpánkovice

Protipovodňová opatření (PPO)

Na vodních tocích nejsou v řešeném území navrženy žádné zásadní směrové úpravy, i když zatrubňování toků ja na katastru Štěpánkovic poměrně časté a tyto vstupy/výstupy ze zatrubnění by bylo potřeba mít pod kontrolou - zejména vzhledem k možnému zanesení/ucpání. Veškeré úpravy je navrženo provádět přírodě blízkými způsoby s použitím přírodních materiálů. Důraz je nutno klást na včasné opravy břehových nádrží a údržbu a čištění koryt a propustků vodních toků.

Kolem vodních toků v zastavěném území je nutno zachovat nezastavěné a neoplocené manipulační pásy v šířce 6 m na každou stranu od horní břehové hrany toku, který bude sloužit k přístupu k toku při údržbě a jako ochranný infiltrační pás zeleně, rovněž je potřeba mít kontrolu nad místy vetknutí lávek a mostků do břehu vodních toků - místa omezující odtokové poměry.

Nově navržené plochy pro výstavbu jsou navrhovány a situovány mimo stanovená záplavová území. Dostavby v rámci stávajících zastavěných ploch situovaných v  záplavových územích budou řešeny individuálně, ve stanovených aktivních zónách je jakákoliv dostavba vyloučena.

.