A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Štěpánkovice není stanoveno záplavové území, i když historicky docházelo ke zpětnému vzdují vod z řeky Opavy do koryta Štěpánky a rozlivy zasahovaly na sever až po samotnou obec Štěpánkovice.

Záplavové území je stanoveno na vodním toku Bílá Voda až v ř. km. 6.6 - 9.725 na katastru Kobeřic, a dál i pro obce Rohov a Sudice - kap. Stanovena záplavová území

Záplavové území je stanoveno historicky i na Albertovecké příkopě, ale rovněž až na katastrálním území Kobeřic.

 

Vodní tok Štěpánka a Albertovecká příkopa

Ohrožovaná lokalita potokem Štěpánka zahrnuje celou jižní část katastru obce Štěpánkovice, i když samotné Štěpánkovice vynechává, neboť pramení na jejich jižním okraji.

V této lokalitě Albertovce obtéká Albertovecká příkopa lokalitu za západu a směřuje na sever ke svému recipientu Bílé Vodě, ohrožujícím je tedy spíše  bezejmenný přítok lemující jih Albertovce s infrastrukturou směrem na západ k Albertovecké příkopě, do které se vlává zprava.

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.