Hydrologické údaje a vodní režim v katastru obce

Štěpánkovice jsou rozloženy u pramene toku Štěpánky, která odtéká na jih do Kravař. tedy v místech středu obce. Odtud vyplývá že charakter povodní ve Štěpánkovicích má spíše charakter vleklých záplav z přirozených povodní ze srážek nad katastrem Štěpánkovic nebo povodní z tajícího sněhu na jeho svazích provázených dešťovými srážkami na jaře - tedy povodňových epizod méně častých, pomalých a vleklých a relativně dobře předvídatelných. Všechny toky v katastru Štěpánkovic jsou ve správě Povodí Odry s.p.

Severní část území obce spadá do povodí Oldřišovského potoka (Bílá voda), ČHP 2-04-01- 007 – 2-04-01-008. Do toku je zaústěna dešťová kanalizace z části obce Svoboda. Východní část území Albertovec odvodňuje Albertovecká příkopa, ČHP 2-04-01-008. Tok je pravostranným přítokem Oldřišovského potoka. Jižní část území obce spadá do dílčího povodí toku Štěpánka, ČHP 2-02-02- 017. Potok pramenní v zastavěné části obce, kde je zatrubněn a slouží jako dešťová kanalizace. Vodní toky jsou ve správě Povodí Odry s.p. Na území obce se nachází také malá vodní plocha v areálu bývalého zemědělského družstva a požární nádrž mezi ulicí Rybníčky a železniční trati Kravaře - Chuchelná. Vodní plochy jsou napájeny dešťovou vodou.

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí částečně také z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek a z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Štěpánkovice se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Štěpánce, obec to nijak neovlivní zalednění na Bílé Vodě nebo Albertovecké příkopě, může zasáhnout pouze místa mostků a lávek v řídké zástavbě částí obce, kdy k nápěchům může na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků na katastru obce

Vodní režim v katastru obce

Popis současného stavu
Řešené území patří do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní subpovodí tvoří řeka Opava v povodí Odry.
Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 40726/2014 ze dne 12.8.2014 je na řece Opava stanoveno záplavové území a to pro ř.km 21,800 – 47,800. V rámci stanoveného záplavového území je vymezená aktivní zóna. Protože však Štěpánkovice leží severně a výše geomorfologicky od Kravař, toto ZÚ obec nijak neovlivňuje. Zpětné vzdutí z Opavy do Štěpánky ani při Q100 nehrozí.


Část k. ú. obce Štěpánkovice nespadá do území zvláštní povodně, neboť v jejím okolí se žádné významné vodní dílo nevyskytuje.
 

Návrh rozvoje opatření na vodních tocích


Z urbanistické ani dopravní koncepce územního plánu nevyplývají významnější požadavky na směrové úpravy vodních toků, rovněž vodní plochy se ponechávají ve stávajícím rozsahu. Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů - to se týká především Bílé Vody a Albertovecké příkopy. Vodní toky nebudou zatrubňovány, případné úpravy koryt a sklonových poměrů budou prováděny přírodě blízkým způsobem pomocí přírodních materiálů. V každém případě by vyššímu stupni ochrany obyvatelstva prospělo vybudování nových vodoměrných stanic (kategorie C) s elektronickým přenosem dat v kritických profilech ohrožujících vodních toků.